اطلاعات بیشتر حفظ سرمایه با مدیریت ریسک با استفاده از قانون ۳درصد

۰۰:۰۱ / 00:04اطلاعات بیشتر

حفظ سرمایه با مدیریت ریسک با استفاده از قانون ۳درصد