انتخاب بازار بورس یا فارکس؟ از منظر مدیریت ریسک و سرمایه

زندگی رویایی

بورس بهتر است یا فارکس؟ از نظر مدیریت ریسک و سرمایه
بازار بورس بهتر است یا بازار فارکس؟
بازار بورس ریسک کمتری دارد یا فارکس؟