چرا روبات
 • طبق برنامه ترید میکند.
 • در لحظه مناسب ترید میکند.
 • مطابق قوانین ترید میکند.
 • بدون احساس و هیجان ترید میکند.
 • منتظر فرصت های خوب میماند.
 • همیشه روی بازار تمرکز دارد.
 • استراتژی های تست شده بکار میگیرد.
 • حرص و طمع ندارد.
 • از پذیرش ضرر و زیان ترس ندارد.
 • بر اساس ریسک به بازده معامله و ترید میکند.
 • همیشه به خوبی آماده است.
 • انظباط دارد .