بک تست دوساله از ربات بورس ایران

لطفا به دقت نتایج رو بررسی بفرمایید.
این فقط تعداد ۱۰ تا نماد هست. این ربات قابل اجرا بروی تمام نمادهای بورسی و فرا بورسی هست.