user-friendly-design

یک پروژه دارای مراحل مختلفی است اما برای ما اهدافی وجود دارد که یکی از آن اهداف کاربری راحت در بکار گیری نرم افزار های روبات معامله گر تمام اتوماتیک در بازارهای مالی می باشد .

همیشه سعی بر این شده که از تعداد زیاد ورودی دیتا برای تنظیمات روبات معامله گر برای کاربر پرهیز شده و هرآنچه نیاز واقعی کاربر می باشد رعایت گردد.

دربخش اینپوت یا ورودی داده های اصلی در نرم افزار های مالی و روبات های معامله گر خودکار تنها داده های اصلی جایگاه دارند و از شلوغ کاری پرهیز شده است .